Kliniska studier

Två kliniska fas I-studier har genomförts där Flexilev® jämfördes med registrerade läkemedel.

Studie 1

Den första studien var en så kallad bioekvivalensstudie, där syftet var att jämföra Sensidose egen produkt, Flexilev® mikrotabletter, med samma totala dos av en befintlig läkemedelsprodukt. Detta är ett vanligt förfarande i registreringen av generiska läkemedel.

Syftet med en bioekvivalensstudie, att visa att det inte finns någon signifikant skillnad vad gäller absorption, distribution, metabolism eller utsöndring av den aktiva substansen, är det som också kallas farmakokinetik. Läkemedlen ges som enstaka doser vid ett tillfälle, oftast till friska frivilliga, under standardiserade förhållanden.

Vid förutbestämda tidpunkter tas blodprover för analys. För att två produkter skall anses bioekvivalenta, skall farmakokinetiken för de testade produkterna vara samma. Om den testade produkten är bioekvivalent med en redan registrerad produkt, kan man i princip ansöka om marknadsgodkännande av den nya produkten.

Den produkt som mest liknar Flexilev® är Sinemet®, som innehåller samma aktiva substanser, levodopa och karbidopa. Sinemet® är dock bara tillgänglig i standarddoser som är avsevärt högre än innehållet i en Flexilev® mikrotablett, som endast innehåller 5 mg levodopa och 1,25 mg karbidopa.

Sensidose genomförde 2009 en fas I undersökning av biotillgänglighet och farmakokinetik (bioekvivalens studie) efter engångsdosering av tre formuleringar av levodopa, samtliga med tillägg av en dekarboxylashämmare, på 18 friska försökspersoner. Den kliniska fasen av studien utfördes vid institutionen för klinisk farmakologi, Huddinge, Karolinska Universitetssjukhuset. Studien var en singel dos, öppen, randomiserad, "crossover" trevägs, fas I-studie i friska frivilliga.

Försökspersonerna randomiserades till en av tre behandlingssekvenser. Alla försökspersoner fick tre behandlingar, en med varje läkemedel, med ett minimum av fyra dagar mellan varje dos. Syftet med studien var att jämföra biotillgängligheten för Levodose® (20 mikrotabletter motsvarande en total dos på 100 mg / 25 mg levodopa / karbidopa) med två referensprodukter -Madopark® Quick (levodopa / benserazid 100/25) och Sinemet® (levodopa / karbi 100/25 mg) och att bestämma deras bioekvivalens.

Resultatet av studien var till full belåtenhet och i enlighet med de förväntningar som fanns på företaget. De data som erhållits för både levodopa och karbidopa jämfört med Sinemet® uppfyllde acceptanskriterierna, dvs Flexilev® och Sinemet® är bioekvivalenta efter en engångsdosering. Båda läkemedlen gav mätbara halter av levodopa i blodet redan efter ca 10 minuter och en maximal koncentration efter cirka en halvtimme. Efter ca 1,5 timmar hade hälften av denna mängd av levodopa eliminerats från blodet.

Resultaten från studien har publicerats i tidskriften Clinical Neuropharmacology, 30 April 2012 se denna länk: Pubmed.

Studie 2

Den snabba metabolismen av levodopa är ett problem för patienter med Parkinsons sjukdom. För att fungera optimalt vill man uppnå en jämn och individuellt justerbar plasmanivå av Levodopa. På detta sätt uppnås en stadig syntes och tillgänglighet av dopamin i hjärnan, vilket resulterar i en stabil motor och psykomotorisk funktion. Läkemedlet Stalevo® innehåller levodopa och karbidopa, men också en hämmare av COMT enzymet och anses vara det preparatet i tablettform som bäst ger en önskad stadig tillförsel av levodopa.

I Sensidose andra kliniska studie, jämfördes Flexilev® med Stalevo®. Studien var en multipel dosering, öppen, randomiserad, "crossover" tvåvägs, fas I studie i friska frivilliga. Försökspersonernas behandlingsordning var slumpmässig. Alla försökspersoner fick två behandlingar, en med varje läkemedel, med ett minimum av en fyra dagar mellan behandlingarna. Studiens målsättning var att visa att man med en upprepad dosering med Flexilev® kan uppnå en plasmakoncentration som är åtminstone lika stabil under dagen som med Stalevo®. Båda läkemedlen gavs till 10 friska frivilliga som var alla administrerade 300 mg levodopa av respektive läkemedlet under en dag. Flexilev® administrerades enligt följande: En första dos på 75 mg gavs på morgonen. Fem 45 mg doser gavs sedan med jämna mellanrum under dagen. Stalevo® gavs som tre 100 mg tabletter var sjätte timme, med start på morgonen. Blodprov togs under hela dagen. Av särskilt intresse ar att mäta högsta och lägsta koncentrationer av varje läkemedel i blodet för se hur stora svängningar behandlingarna gav.

Resultaten visade att Flexilev gav mer avsevärt mer stabila koncentrationer av Levodopa jämfört med Stalevo®, dvs Stalevo® gav både de lägsta och de högsta plasmakoncentrationerna under dagen. Flexilev gav också en betydligt snabbare absorption av levodopa, med kortare tid till maximal plasmakoncentration jämfört med Stalevo®. Studien leddes av Institutionen för klinisk farmakologi, C1: 68, Huddinge, Karolinska Universitetssjukhuset.

Resultaten från studien har publicerats i tidskriften Acta Neurol Scand. 2012 Juli 4. se denna länk: Pubmed.