Individualiserad behandling för bättre hälsa

Läkemedelsbolag som utvecklat ett innovativt system för individualiserad dosering av tabletter
Beställ MyFID

Beställ MyFID

MyFID är den första smarta doseringsapparaten för tabletter. Genom att kombinera möjligheterna i modern smart telefonteknik och “mikro”-tabletter uppnås en förbättrad och bättre användning av läkemedel.

MyFID är förprogrammerad för att leverera en viss mängd medicin vid en viss tidpunkt. Läkaren bestämmer vilken dos en patient ska använda och när det ska tas. Men för att enheten inte skall styra patientens liv, har man varit noga att se till att patienterna har frihet att styra funktionerna på enheten.

MyFID har unika registreringsmöjligheter. Den registrerar när en dos tas och dosens storlek. MyFID kommer att fråga och registrera skälen till att en extrados tas. Den registrerar även sjukdomssymptom och använder lättanvända skalor som gör det möjligt för patienten och läkaren att följa behandlingseffekter, för att få en kontinuerlig bild av hur sjukdomen utvecklas och varierar med tiden. All information som registrerats finns tillgänglig för både patienten och läkaren och kan hämtas med hjälp av en speciellt utvecklad och standardiserad behandlingsrapport. MyFID ger därför läkaren och patienten en mer exakt och korrekt bakgrund för vidare behandlingsbeslut.

Rätt dos vid rätt tillfälle

Dokumenterad följsamhet

Effekt under 20 minuter

Vattenlösliga tabletter

Studie 1

Den första studien var en så kallad bioekvivalensstudie, där syftet var att jämföra Sensidose egen produkt, Flexilev® mikrotabletter, med samma totala dos av en befintlig läkemedelsprodukt. Detta är ett vanligt förfarande i registreringen av generiska läkemedel.

Syftet med en bioekvivalensstudie, att visa att det inte finns någon signifikant skillnad vad gäller absorption, distribution, metabolism eller utsöndring av den aktiva substansen, är det som också kallas farmakokinetik. Läkemedlen ges som enstaka doser vid ett tillfälle, oftast till friska frivilliga, under standardiserade förhållanden.

Läs mer »

Studie 2

Den snabba metabolismen av levodopa är ett problem för patienter med Parkinsons sjukdom. För att fungera optimalt vill man uppnå en jämn och individuellt justerbar plasmanivå av Levodopa. På detta sätt uppnås en stadig syntes och tillgänglighet av dopamin i hjärnan, vilket resulterar i en stabil motor och psykomotorisk funktion. Läkemedlet Stalevo® innehåller levodopa och karbidopa, men också en hämmare av COMT enzymet och anses vara det preparatet i tablettform som bäst ger en önskad stadig tillförsel av levodopa.

I Sensidose andra kliniska studie, jämfördes Flexilev® med Stalevo®. Studien var en multipel dosering, öppen, randomiserad, “crossover” tvåvägs, fas I studie i friska frivilliga.

Läs mer »

Studie 3

En återkommande fråga är huruvida de resultat vi har hos friska frivilliga (se studie 1) är applicerbara på patienter med Parkinson sjukdom i en mer avancerad fas. Denna studie genomfördes för att svara på denna fråga. Studien hade 2 huvudsakliga målsättningar, dels att undersöka farmakokinetiken (absorption, distribution, metabolism eller utsöndring) av Flexilev hos patienter och dels att följa effekten av dosen genom att vid upprepade tillfällen mäta rörelsemönster med olika mätmetoder.

Studien var en singel dos, öppen, fas I studie och genomfördes på Akademiska sjukhuset i Uppsala. 19 patienter, som haft diagnosen Parkinsons sjukdom i medeltal 9.5 år, deltog. Efter en natts fasta, intogs en dos av Flexilev motsvarande 150% av patienternas normala morgondos.

Läs mer »

Senaste Nyheter

Sensidose deltog i SALSS 2018 – Allt om hjärnan

Sensidose deltog den 22-24 augusti 2018 i Stockholm i Swedish-American Life Science Summit (SALSS). Mötet är en exklusiv konferens endast öppet efter personlig inbjudan och samlar flera av mest kända Life Science-personer, forskare, entreprenörer, regeringsföreträdare...

Nyhetsbrev Sensidose (03/07/18)

Bästa aktieägare, Vi informerar här om att teckningstiden i pågående emission är förlängd till denna veckas slut, dvs 5 juli. Det betyder information om tilldelning kommer skickas ut i början av nästa vecka. Ni som redan tecknat behöver inte göra något med anledning...

Sensidose Årsmöte 29 maj 2018

Årsmötet hölls den 29 maj på bolagets lokaler i Sollentuna. Till ordförande för stämman valdes advokat Mikael Smedeby från Lindahls advokatbyrå. Vid årsmötet informerades bl.a. om att Gunnar Säll, efter 5 år på ordförandeposten avgår. Föreslagen ny ordförande, Ingemar...

Kontakta Oss

15 + 1 =

Sensidose AB

Vetenskapsvägen 10
191 38 Sollentuna, Sverige