Aktien

Sensidose är ett svenskt publikt aktiebolag och regleras av aktiebolagslagen (2005:551). Aktierna i Bolaget är emitterade i enlighet med svensk rätt och är denominerade i svenska kronor (SEK). Bolaget har endast ett aktieslag och varje aktie har därmed lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till en röst på bolagsstämman. En (1) aktie är lika med en (1) röst. Samtliga emitterade aktier är fullt betalda och fritt överlåtbara. Aktiens ISIN-kod är SE0017232671 och dess kortnamn (ticker) är SENSI.

Enligt Bolagets nuvarande bolagsordning, som antogs på extra bolagsstämma den 10 januari 2022, får aktiekapitalet inte understiga 7 000 000 SEK och inte överstiga 28 000 000 SEK, fördelat på lägst 7 000 000 och högst 28 000 000 aktier. Per den 30 juni 2022 uppgick Bolagets registrerade aktiekapital till 11 958 651,00 SEK fördelat på totalt 11 958 651 aktier, envar med ett kvotvärde om cirka 1,00SEK.

Bolagets aktiebok förs av Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare i Bolaget erhåller inga fysiska aktiebrev. Samtliga transaktioner med Bolagets aktier sker på elektronisk väg genom banker och värdepappersförvaltare. Nyemitterade aktier registreras på person i elektroniskt format.

Aktien

Kortnamn: SENSI
ISIN-kod: SE0017232671

 

 

Teckningsoption TO1

De nyemitterade teckningsoptionerna av serie TO 1 är planerade att bli föremål för handel på Spotlight den 10 maj 2022.

Varje erhållen teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en kurs om 9,00 SEK.

Anmälningsperioden för nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 pågår mellan den 1 juni – 15 juni 2023. Vid fullt nyttjande kan Bolaget tillföras ytterligare cirka 20,4 MSEK (före emissionskostnader).

Kortnamn: SENSI TO 1
ISIN-kod: SE0017615636

 

 

Övriga teckningsoptionsprogram

Sensidose har tre övriga serier teckningsoptioner som beskrivs i tabell nedan.

SerieAntal uteståendeAntal aktier per optionLösenprisLösenperiod
2019/2023200 883110230529 - 230630
2021/2025140 00013250529 - 250630
TO 12 265 00019230601 - 230615
Totalt2 605 883---
*Omräknat antal med hänsyn till genomförda nyemissioner

Pressmeddelanden

Finansiella rapporter

Finansiell kalender

Presentationer

Aktien

Aktieägare

Aktiekapital

Bolagsstyrning

IR-kontakt

IPO