Pressmeddelanden

Kommuniké från Sensidose ABs årsstämma

Resultat- och balansräkning samt ansvarsfrihet Stämman beslutade att fastställa framlagd resultat- och balansräkning samt att årets förlust balanseras i ny räkning i enlighet med styrelsens förslag. Stämman beslutade, i enlighet med revisorns tillstyrkande, att...

Inbjudan till informationsmöte med Sensidose AB (publ).

Sensidose AB bjuder in till digitalt informationsmöte onsdagen den 15:e juni, kl 17.00, direkt efter bolagets årsstämma. Årsstämman kommer att genomföras med fysisk närvaro av aktieägare (ombud eller utomstående) men utan möjlighet till digital medverkan. För...

Sensidose AB har lämnat in MDR-ansökan för MyFID doseringsapparat

Sensidose har lämnat in en ansökan för MDR-certifiering av doseringsapparaten MyFID i EU. MDR (Medical Device Regulation) är EU-förordningen angående medicintekniska produkter som säkerställer säkerheten och prestandan av medicinteknisk utrustning. MDR-certifieringen...