IPO

Marknadsnotering

Här hittar du memorandum och annan information i samband med marknadsnoteringen den 10 maj 2022.

 

 

Erbjudandet i sammandrag

 • Anmälningsperiod: 19 april till 3 maj 2022.
 • Erbjudandepris: 10,70 SEK per unit, vilket motsvarar 5,35 SEK per aktie.
 • Minsta förvärvspost: Minsta förvärv är 400 units vilket motsvarar 4 280 SEK. Därefter sker förvärv i fritt antal units. En (1) unit består av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 1.
 • Emissionsvolym: Initialt kan Bolaget tillföras cirka 24,2 MSEK (före avdrag för emissionskostnader och kompensation till brygglånegivare). Bolaget kan i ett senare skede, vid fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner av serie TO 1, tillföras ytterligare högst cirka 20,4 MSEK (före emissionskostnader).
 • Teckningsförbindelser: Cirka 16,5 MSEK av emissionen omfattas av teckningsåtaganden, vilket motsvarar cirka 68 procent av den initiala emissionsvolymen. Resterande del av den initiala delen av emissionen, motsvarande cirka 7,7 MSEK, är tillgängligt för allmänheten.
 • Värdering i erbjudandet (pre-money): Cirka 40 MSEK.
 • Antal aktier i Bolaget före Noteringsemissionen: 7 428 651 aktier.
 • Lock up: Ett antal större aktieägare samt styrelseledamöter och ledande befattningshavare har ingått lock up-avtal inför planerad nyemission samt notering. Detta motsvarar cirka 40,66 procent av aktierna i Bolaget efter fulltecknad nyemission. Avtalet innebär att de förbinder sig att inte avyttra mer än maximalt 10 procent av sina befintliga innehav i Bolaget under de första 9 månaderna räknat från första handelsdag på Spotlight Stock Market.
 • Ticker och ISIN-kod för aktien: SENSI, SE0017232671
 • Planerad första dag för handel: Aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 är planerade att upptas för handel på Spotlight Stock Market den 10 maj 2022.
 • Vidhängande teckningsoptioner av serie TO 1: En (1) teckningsoption av serie TO 1 ger anmälaren rätt att teckna en (1) ny aktie till en kurs om 9,00 SEK per aktie. Teckning med stöd av teckningsoptioner av serie TO 1 äger rum under perioden 1 juni till och med den 15 juni 2023.
 • Ticker och ISIN-kod för teckningsoptioner av serie TO 1: SENSI TO 1, SE0017615636

Pressmeddelanden

Finansiella rapporter

Finansiell kalender

Presentationer

Aktien

Aktieägare

Aktiekapital

Bolagsstyrning

IR-kontakt

IPO