Styrelsen kallar härmed aktieägarna i Sensidose AB, org. nr 556550-3074, (”Bolaget”) till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) tisdagen den 29 maj 2018, kl. 16.00, i Bolagets lokaler på Vetenskapsvägen 10, 191 38 Sollentuna.

Rätt att delta och anmälan till stämman

Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall vara införd i den av styrelsen förda aktieboken senast på dagen för årsstämman.

Aktieägare ombeds även anmäla sitt deltagande till Bolaget under adress Årsstämma 2018, Sensidose AB, Vetenskapsvägen 10, 191 38 Sollentuna, per telefon +46 (0)10-707 73 80 eller via e-post till kundtjanst@sensidose.se, senast fredagen den 25 maj 2018 (helst före kl. 16:00).

I anmälan uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, email samt i förekommande fall, ombeds vänligen att uppgift om ställföreträdare, eller biträde anges. Anmälan bör i förekommande fall åtföljas av fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar.

Ombud m.m.

Aktieägare som avser att närvara genom ombud skall tillse att sådant ombud till årsstämman har med sig en undertecknad och daterad fullmakt utfärdad av aktieägaren. Den som företräder en juridisk person skall uppvisa registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren. Fullmakten och registreringsbeviset (eller annan behörighetshandling) får inte vara utfärdade tidigare än ett år före årsstämman.

Fullmaktsformulär finns tillgängligt här.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande finns totalt 2 568 206 aktier och röster i Bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande och protokollförare
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordningen
 4. Val av en eller två justeringsmän
 5. Prövning om stämman blivit behörigen kallad
 6. Verkställande direktörens anförande
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt av resultaträkning och balansräkning
 8. Beslut om
  a.   fastställande av resultaträkningen och balansräkningen,
  b.   dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen,
  c.   ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 9. Styrelse- och revisorsval
 10. Fastställande av styrelse- och revisorarvoden
 11. Beslut om ändring av bolagsordningen
 12. Beslut om företrädesemission av konvertibler
 13. Beslut om riktad nyemission av aktier
 14. Beslut om incitamentsprogram
 15. Beslut om inrättande av valberedning
 16. Stämmans avslutande

Detaljerat förslag till beslut har mailats till aktieägarna.

Välkomna
Styrelsen för Sensidose AB