Kallelse till årsstämma i Sensidose AB Org. nr 556550-3074

Styrelsen kallar härmed aktieägarna i Sensidose AB, org nr 556550-3074, (”Bolaget”) till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) onsdagen den 7 maj 2014, kl. 17.00, i Bolagets lokaler på Virdings allé 32B, 754 50 Uppsala.

Anmälan till stämman.

För att ha rätt att deltaga i årsstämman måste aktieägare vara registrerad i den av styrelsen förda aktieboken senast på dagen för årsstämman. Aktieägare som avser närvara ombeds senast fredagen den 2 maj 2013 kl 17.00 anmäla sig hos bolaget via e-post på adressen kundtjanst@sensidose.se eller genom vanlig post adress; Årsstämma 2014, Sensidose AB, Virdings allé 32B, 754 50 Uppsala.

Vid anmälan skall uppges namn och person- eller organisationsnummer samt gärna adress och telefonnummer.

Ombud m.m.

Aktieägare som avser att närvara genom ett eller flera ombud skall tillse att sådant ombud till årsstämman har med sig en undertecknad och daterad fullmakt utfärdad av aktieägaren. Den som företräder en juridisk person skall uppvisa registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren. Fullmakten och registreringsbeviset (eller annan behörighetshandling) får inte vara utfärdade tidigare än fem år före årsstämman.

Fullmaktsformulär finns att ladda ned här.

Antal aktier och röster

Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande finns totalt 1 524 299 aktier och röster i Bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande och protokollförare
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordningen
 4. Val av justeringsman
 5. Prövning om stämman blivit behörigen kallad
 6. Verkställande direktörens anförande
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, bilaga 1
 8. Framläggande av resultaträkning och balansräkning
 9. Beslut om
  1. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
  2. dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör
 10. Styrelse- och revisorsval,
 11. Fastställande av styrelse- och revisorarvoden

12. Förslag och beslut om ändring av Bolagsordningen
a. § 4 Ny lydelse: Aktiekapitalet skall vara lägst 1 000 000 kronor och högst

4 000 000 kronor.
b. § 5 Ny lydelse: Antalet aktier skall vara lägst 1 000 000 och högst 4 000 000. c. § 12 Ny paragraf: Bolagsstämma kan, förutom i Uppsala, hållas i Stockholm.

 1. Förslag och beslut om nyemission genom kvittning enligt styrelsen förslag, bilaga 2
 2. Förslag och beslut om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna enligt styrelsen

förslag, bilaga 3
15. Stämmans avslutande

Uppsala den 11 april 2014 Sensidose AB Styrelsen