Kallelse till årsstämma år 2015 i Sensidose AB Org. nr 556550-3074

Styrelsen kallar härmed aktieägarna i Sensidose AB, org nr 556550-3074, (”Bolaget”) till årsstämma (ordinarie bolagsstämma) tisdagen den 26 maj 2015, kl. 16.00, i bolagets lokaler på Vetenskapsvägen 10, 191 38 Sollentuna.

Anmälan till stämman.

Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall:

 • dels vara införd i den av bolaget förda aktieboken senast på dagen för årsstämman
 • dels anmäla sitt deltagande till Bolaget under adress Årsstämma 2015, Sensidose AB, Vetenskapsvägen 10, 191 38 Sollentuna, per telefax +46 (0)10-707 73 89, per telefon +46 (0)10-707 73 80 eller via e-post till kundtjanst@sensidose.se, senast fredagen den 22 maj 2015 kl. 16:00.
 • Vid anmälan skall uppges namn och person- eller organisationsnummer samt gärna adress och telefonnummer. I det fall aktieägaren avser att låta sig företrädas genom ombud bör fullmakt och övriga behörighetshandlingar biläggas anmälan, se nedan. Ombud m.m. Aktieägare som avser att närvara genom ombud skall tillse att sådant ombud till årsstämman har med sig en undertecknad och daterad fullmakt utfärdad av aktieägaren. Den som företräder en juridisk person skall uppvisa registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren. Fullmakten och registreringsbeviset (eller annan behörighetshandling) får inte vara utfärdade tidigare än tre år före årsstämman.

  Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.sensidose.se

  Antal aktier och röster

  Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande finns totalt 2 106 891 aktier och röster i Bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

  Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande och val av ordförande och protokollförare
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Godkännande av dagordningen
 4. Val av justeringsman
 5. Prövning om stämman blivit behörigen kallad
 6. Verkställande direktörens anförande
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, bilaga 1
 8. Framläggande av resultaträkning och balansräkning

9. Beslut om
a. fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
b. dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen c. ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör

10. Styrelse- och revisorsval,
11. Fastställande av styrelse- och revisorarvoden 12. Stämmans avslutande

Sollentuna den 24 april 2015 Sensidose AB Styrelsen

 

Bifogade dokument (PDF):

Kallelse
Årsredovisning Sensidose år 2014.
Ombud för fullmakt.