Kallelse till extra bolagsstämma i Sensidose AB
Org. nr 556550-3074

Styrelsen kallar härmed aktieägarna i Sensidose AB, org nr 556550-3074, (”Bolaget”) till extra bolagsstämma tisdagen den 5 augusti 2014, kl. 16.00, i anslutning till Bolagets kontor på Vetenskapsvägen 10, 191 38 Sollentuna.

Anmälan till stämman.
För att ha rätt att deltaga i den extra bolagsstämman måste aktieägare vara registrerad i den av styrelsen förda aktieboken senast på dagen för den extra bolagsstämman. Aktieägare som avser närvara ombeds senast fredagen den 1 augusti 2014 kl 17.00 anmäla sig hos bolaget via e-post på adressen kundtjanst@sensidose.se  eller genom vanlig post adress; Extra bolagsstämma aug 2014, Sensidose AB, Vetenskapsvägen 10, 191 38 Sollentuna.

Vid anmälan skall uppges namn och person- eller organisationsnummer samt gärna adress och telefonnummer.

Ombud m.m.
Aktieägare som avser att närvara genom ett eller flera ombud skall tillse att sådant ombud till den extra bolagsstämman har med sig en undertecknad och daterad fullmakt utfärdad av aktieägaren. Den som företräder en juridisk person skall uppvisa registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren. Fullmakten och registreringsbeviset (eller annan behörighetshandling) får inte vara utfärdade tidigare än fem år före den extra bolagsstämman.
Fullmaktsformulär finns att ladda ned här!

Antal aktier och röster
Vid tidpunkten för kallelsens utfärdande finns totalt 1 987 590 aktier och röster i Bolaget. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

Stämmans öppnande och val av ordförande och protokollförare
Upprättande och godkännande av röstlängd
Godkännande av dagordningen
Val av justeringsman
Prövning om extra bolagsstämman blivit behörigen kallad
Förslag och beslut om nyemission enligt styrelsen förslag, bilaga 1 innebärande en nyemission om maximalt 136 500 nya aktier till kursen 40 kronor varför maximalt nyteckningsbelopp blir 5,5 MSEK. Emissionen är dels en riktad emission om 68 250 aktier till nya aktieägare samt en företrädesemission till befintliga aktieägare om högst 68 250 aktier där 29 gamla aktier ger rätt att teckna en ny aktie. Emissionskursen är 40 kronor. Skälen att frångå aktieägarnas företrädesrätt framgår av bifogat följebrev.
Övriga frågor
Extra bolagsstämman avslutande

Sollentuna den 17 juli 2014
Sensidose AB
Styrelsen

Bilagor.
Bilaga 1. Styrelsens förslag till nyemission
Bilaga 2. Teckningssedel
Bilaga 3. MEMO Nyemission aug 2014
Bilaga 4. Sensidose AB ÅR 2013
Bilaga 5. Styrelsens redogörelse enligt 13 kap 6§ aktiebolagslagen