Resultat- och balansräkning samt ansvarsfrihet

Stämman beslutade att fastställa framlagd resultat- och balansräkning samt att årets förlust balanseras i ny räkning i enlighet med styrelsens förslag. Stämman beslutade, i enlighet med revisorns tillstyrkande, att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Styrelsen

Stämman beslutade att styrelsens ledamöter ska vara 5 och omvalde styrelseledamöterna Per Nilsson, Jack Spira, Lasse Tenerz och Sten-Magnus Aquilonius, samt valde in den nya styrelseledamoten Åsa Kornfeld. Per Nilsson omvaldes till styrelseordförande. Vidare beslutade stämman att arvode för tiden intill nästa årsstämma ska utgå med 200.000 kr till styrelseordföranden och 100.000 kr till övriga styrelseledamöter.

Revisor

Stämman valde den auktoriserade revisorn Ivan Ticic som revisor för perioden till slutet av årsstämman 2023. Vidare beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Valberedning

Stämman beslutade att fastställa riktlinjer för valberedningen enligt styrelsens förslag.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att inom ramen för gällande bolagsordning, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen får besluta om emission som innebär en ökning av bolagets aktiekapital motsvarande sammanlagt högst 25 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för årsstämman.

Incitamentsprogram till anställda

Stämman beslutade att ge ut högst 300 000 teckningsoptioner. Rätt att teckna nya teckningsoptioner skall, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma Bolagets anställda. VD skall ha rätt att teckna högst 150 000 teckningsoptioner och 150 000 teckningsoptioner skall fördelas mellan övriga anställda enligt styrelsens fördelning. Varje teckningsoption skall medföra en rätt att teckna en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande tio (10) kronor. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionsrätterna kommer aktiekapitalet att öka med 300 000 kronor. Det innebär att utspädningseffekten av de nya aktierna, vid fullt utnyttjande, kommer att motsvara cirka 2,45 procent av såväl aktierna som röstetalet i Bolaget.

Övrig information

Årsstämman genomfördes med fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Samtliga avgivna röster röstade för ovan angivna beslut.