Styrelsen kallar härmed aktieägarna i Sensidose AB, org. nr 556550-3074, (”Bolaget”) till extra bolagsstämma måndagen den 25 januari 2021.

Kallelse sker efter att den stämma som tidigare sammankallats enligt begäran från aktieägare representerande ca 15% av aktierna och rösterna i Bolaget tvingats ställas in pga. den nya pandemilagstiftning och tillhörande restriktioner som meddelades den 8 januari 2021.

Med anledning av Coronapandemin (Covid-19) kommer denna bolagsstämma att genomföras endast genom poströstning. Detta betyder att aktieägarna i Bolaget inte har rätt att närvara vid stämman, varken personligen eller genom ombud. Istället har aktieägarna rätt att utöva sin rösträtt per post genom att rösta i förväg enligt instruktionerna i denna kallelse.

Se nedan för bifogade filer.