Offentliga uppköpserbjudanden till Sensidoses aktieägare

Navamedic ASA (”Navamedic”) offentliggjorde den 29 mars 2023 ett offentligt uppköpserbjudande med ett vederlag om 6,27 kronor per aktie till aktieägarna i Sensidose Aktiebolag. Den 20 april 2023 offentliggjorde EQL Pharma AB (”EQL”) ett konkurrerande uppköpserbjudande till aktieägarna i Sensidose Aktiebolag med ett vederlag om 7,60 kronor per aktie. Den 22 april 2023 offentliggjorde Navamedic att bolaget förvärvat 56,7 procent av aktierna i Sensidose till ett pris om 8 kronor per aktie, att Navamedic därför höjer vederlaget i sitt erbjudande till 8 kronor per aktie, förlänger acceptfristen till den 8 maj 2023 och förklarar budet ovillkorat. Den 24 april 2023 offentliggjorde EQL att bolaget höjer vederlaget i sitt erbjudande till 8,40 kronor per aktie och förklarar budet ovillkorat. Därtill har Sensidose även fått kännedom om att EQL per den 24 april 2023 förvärvat över 10 procent av aktierna och rösterna i Sensidose.

Styrelsen (exklusive, såvitt avser de höjda erbjudandena, Per Nilsson och Sten-Magnus Aquilonius, vilka på grund av intressekonflikt inte deltagit i beredningen av ärendet) har utvärderat Navamedics och EQL:s erbjudanden och utöver budpriset bedömt att erbjudandena i all väsentlighet är likvärdiga och att båda budgivarna skulle vara goda ägare till Sensidose vid ett fullföljt övertagande. Vidare konstaterar styrelsen att EQL:s erbjudande om 8,40 kronor per aktie är mer attraktivt än Navamedics erbjudande om 8 kronor per aktie ur ett finansiellt perspektiv.

Mot denna bakgrund rekommenderar styrelsen enhälligt aktieägarna i Sensidose att acceptera EQL:s erbjudande om 8,40 kronor per aktie.

Sensidose har offentliggjort följande information hänförlig till uppköpserbjudandena:

För ytterligare information om EQL Pharmas erbjudande, vänligen se EQL Pharmas webbplats för uppköpserbjudandet, www.eqlpharma.com/press/

För uppdaterad information om Navamedics höjda erbjudande, vänligen se Navamedics webbplats, https://navamedic.com/investors/stock-exchange-news/offer-for-sensidose/