Individualiserad och finjusterad behandling

Sensidose är ett läkemedelsbolag som utvecklat ett innovativt system för individualiserad dosering av tabletter

Om MyFID

MyFID är en doseringsapparat för tabletter. Den påminner och matar ut en precis dos av läkemedel. Genom att kombinera möjligheterna i modern teknik och specifikt individanpassade doser kan en finjusterad och noggrant kontrollerad behandling uppnås.

MyFID är förprogrammerad för att leverera en viss mängd medicin vid en viss tidpunkt. Läkaren bestämmer vilken dos en patient ska använda och när det ska tas. Men för att enheten inte skall styra användarens liv, har man varit noga att se till att användaren väljer hur apparatens funktioner skall användas.

MyFID har unika registreringsmöjligheter. Den registrerar när en dos tas och dosens storlek. MyFID kommer att fråga och registrera skälen till att en extrados tas. Den registrerar även sjukdomssymptom och använder lättanvända skalor som gör det möjligt för patienten och läkaren att följa behandlingseffekter, för att få en kontinuerlig bild av hur sjukdomen utvecklas och varierar med tiden. All information som registrerats finns tillgänglig för både patienten och läkaren och kan hämtas med hjälp av en speciellt utvecklad och standardiserad behandlingsrapport. MyFID ger därför läkaren och patienten en mer exakt och korrekt bakgrund för vidare behandlingsbeslut.

Vattenlösliga tabletter

Dokumenterad följsamhet

Effekt på 20 minuter

Rätt dos vid rätt tillfälle

Om Flexilev

Flexilev skrivs ut till dig av en läkare som vet hur man behandlar Parkinsons sjukdom. Innan du börjar med behandlingen är det bra att känna till lite om behandlingen som sker med hjälp av en dosautomat. Det är viktigt att ta Flexilev vid varje ordinerat dostillfälle enligt läkarens rekommendation. Det ökar chansen till regelbunden symtomlindring.

Flexilev är ett receptbelagt läkemedel i form av små ”mikrotabletter” som tas med hjälp av en dosdispenser, MyFID. Dosdispensern, som din läkare eller sjuksköterska kan programmera, levererar ett visst antal tabletter vid varje doseringstillfälle.

Studie 1: Bioekvivalensstudie

Den första studien var en så kallad bioekvivalensstudie, där syftet var att jämföra Sensidose egen produkt, Flexilev® mikrotabletter, med samma totala dos av en befintlig läkemedelsprodukt. Detta är ett vanligt förfarande i registreringen av generiska läkemedel.

Syftet med en bioekvivalensstudie, att visa att det inte finns någon signifikant skillnad vad gäller absorption, distribution, metabolism eller utsöndring av den aktiva substansen, är det som också kallas farmakokinetik. Läkemedlen ges som enstaka doser vid ett tillfälle, oftast till friska frivilliga, under standardiserade förhållanden.

Vid förutbestämda tidpunkter tas blodprover för analys. För att två produkter skall anses bioekvivalenta, skall farmakokinetiken för de testade produkterna vara samma. Om den testade produkten är bioekvivalent med en redan registrerad produkt, kan man i princip ansöka om marknadsgodkännande av den nya produkten.

Läs mer »

Studie 2: Flexilev jämförs med Stalevo

Den snabba metabolismen av levodopa är ett problem för patienter med Parkinsons sjukdom. Forskning stöder att bra effekt erhålls om man uppnår en jämn och individuellt justerbar plasmanivå av Levodopa. På detta sätt uppnås en stadig syntes och tillgänglighet av dopamin i hjärnan, vilket resulterar i en stabil motor och psykomotorisk funktion. Läkemedlet Stalevo® innehåller levodopa och karbidopa, men också en hämmare av COMT enzymet och anses vara det preparatet i tablettform som bäst ger en önskad stadig tillförsel av levodopa.

I Sensidose andra kliniska studie, jämfördes Flexilev® med Stalevo®. Studien var en multipel dosering, öppen, randomiserad, “crossover” tvåvägs, fas I studie i friska frivilliga.

Läs mer »

Studie 3: Avancerad fas

En återkommande fråga är huruvida de resultat vi har hos friska frivilliga (se studie 1) är applicerbara på patienter med Parkinson sjukdom i en mer avancerad fas. Denna studie genomfördes för att svara på denna fråga. Studien hade 2 huvudsakliga målsättningar, dels att undersöka farmakokinetiken (absorption, distribution, metabolism eller utsöndring) av Flexilev hos patienter och dels att följa effekten av dosen genom att vid upprepade tillfällen mäta rörelsemönster med olika mätmetoder.

Studien var en singel dos, öppen, fas I studie och genomfördes på Akademiska sjukhuset i Uppsala. 19 patienter, som haft diagnosen Parkinsons sjukdom i medeltal 9.5 år, deltog. Efter en natts fasta, intogs en dos av Flexilev motsvarande 150% av patienternas normala morgondos.

Läs mer »

Studie 4: Flexilev's mikrotabletter

Flexilev innehåller samma aktiva ingredienser som liknande godkända läkemedel. Skillnaden är att behandling med Flexilev är individualiserad, dvs dosen anpassas efter varje individs behov med steg om 5 mg. Denna noggrannhet i dosering kan endast erhållas med Flexilev. Men är den effektiv? I denna studie jämfördes personligt anpassad behandling med Flexilev mikrotabletter med standard behandling.

Studien var en fyra veckors, öppen, observationsstudie som genomfördes på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. 24 patienter deltog och de hade i medeltal haft sin Parkinson diagnos i 9.5 år. För att kunna deltaga i studien var kravet att man intog levodopa minst fyra gånger per dag och hade kvarvarande symtom. Studieperioden delades upp i två stycken två veckors perioder. Under den första fick deltagarna samma medicinering som tidigare men givet med Flexilevtabletter och dosautomaten MyFID. Själva behandlingen var dock i övrigt identisk med den patienten hade innan studien. I den andra två-veckorsperioden individualiserades dosen i enlighet med patienternas behov och efter en rörelsemätning. Deltagarna genomgick samma typ av tester före studien och efter vardera av de båda två veckors intervallen med olika behandling.

Läs mer »

Senaste Nyheter

Inbjudan till Teckning av Aktier, Företrädesemission i Sensidose AB

Inbjudan till Teckning av Aktier, Företrädesemission i Sensidose AB

FÖRLÄNGNING AV TECKNINGSTID I PÅGÅENDE NYEMISSION Styrelsen har som tidigare har meddelats, i enlighet med beslut på ordinare bolagsstämman 2020, beslutat att emittera upp till en miljon aktier i en företrädesemission. Med anledning av att datumet för den extra...

Ny Kallelse till Extra Bolagsstämma – Poströstning!

Ny Kallelse till Extra Bolagsstämma – Poströstning!

Styrelsen kallar härmed aktieägarna i Sensidose AB, org. nr 556550-3074, (”Bolaget”) till extra bolagsstämma måndagen den 25 januari 2021. Kallelse sker efter att den stämma som tidigare sammankallats enligt begäran från aktieägare representerande ca 15% av aktierna...

Om Oss

Sensidose AB är ett läkemedelsbolag som utvecklat ett innovativt system för individualiserad dosering av tabletter, som medger en finjustering av den medicinska behandlingen.

Kontakta Oss

Sensidose AB

Vetenskapsvägen 10
191 38 Sollentuna, Sverige