Pressmeddelanden

Kommuniké från Sensidose ABs årsstämma

Resultat- och balansräkning samt ansvarsfrihet Stämman beslutade att fastställa framlagd resultat- och balansräkning samt att årets förlust balanseras i ny räkning i enlighet med styrelsens förslag. Stämman beslutade, i enlighet med revisorns tillstyrkande, att...

Pressmeddelanden

Finansiella rapporter

Finansiell kalender

Presentationer

Aktien

Aktieägare

Aktiekapital

Bolagsstyrning

IR-kontakt

IPO