Sensidose Aktiebolag (”Sensidose” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att Bolaget har godkänts för notering på Spotlight Stock Market. Godkännandet är villkorat erforderlig ägarspridning samt att Sensidose uppnår den lägsta gränsen i Bolagets kommande emission av units (”Noteringsemissionen”), i enlighet med Spotlight Stock Markets regelverk. Noteringsemissionen beslutades av styrelsen, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma, den 10 januari 2022. Bolaget offentliggör härmed även memorandumet för Noteringsemissionen, vars anmälningsperiod pågår från och med den 19 april till och med den 3 maj 2022 och som initialt kan tillföra Bolaget högst cirka 24,2 MSEK, före emissionskostnader. Genom inlösen av teckningsoptioner kan Sensidose tillföras ytterligare högst cirka 20,4 MSEK cirka ett år efter noteringen. Inför Noteringsemissionen har Sensidose på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser med ett antal styrelseledamöter och externa investerare, motsvarande cirka 68 procent av den initiala emissionsvolymen. Memorandumet finns tillgängligt via Bolagets (www.sensidose.se), Sedermera Corporate Finances (www.sedermera.se), Nordic Issuings (www.nordic-issuing.se) samt Spotlight Stock Markets (www.spotlightstockmarket.com) respektive hemsidor.

 

=> Läs hela pressmeddelandet här

=> Läs memorandumet här