Sensidose AB har stärkt sin finansiella position inför lanseringen av sin uppgraderade dosdispenser. Kapitaltillskottet som tillförs genom emissionen ska, förutom att täcka de löpande kostnaderna, främst användas till uppbyggnad av varulager av dosdispensern. 

”Vi är mycket nöjda och tacksamma gentemot våra befintliga aktieägare som i och med detta möjliggör en fortsatt expansion på de marknader där vi är aktiva. Med den stärkta kassan i bagaget fokuserar vi framåt på fortsatt marknadspenetration och expansion i Skandinavien. Vi satsar på att ytterligare öka medvetenheten om vårt behandlingskoncept hos patienterna och tar sikte på att vår behandling skall bli en del av gängse standardterapi inom Parkinsonområdet.” kommenterar Dr. Jack Spira, verkställande direktör för Sensidose AB. 

Finansieringen genom nyemissionen, uppgående till 6 MSEK, slutfördes under februari 2021. Emissionen, innebar en utspädningseffekt om cirka 13,5 procent. Antalet aktier i Sensidose AB ökade med 1 000 000 st till totalt 7 428 651 st och aktiekapitalet ökade till totalt 7 428 651 kronor. Emissionen övertecknades med 26 procent men ingen övertilldelning genomfördes då emissionen var begränsad till 1.000.000 aktier.

Styrelsens bedömning är att emissionen genomförts på goda villkor, under kort tid samt utan kapitalanskaffningskostnader då bolaget hanterat transaktionerna internt. 

”Expansionen och marknadspenetrationen fortsätter nu med vår uppdaterade version av dosdispensern som vi namngett till ”MyFID 1.5”. Det befäster vår position som marknadsledande för individuell anpassad oral behandling med levodopa inom Parkinsonområdet.” framhåller Ingemar Kihlström, styrelseordförande i Sensidose AB.

Om Sensidose

Sensidose AB är ett svenskt läkemedelsbolag som utvecklat och kommersialiserar ett innovativt system för dosering av tabletter, vilket medger en individualiserad optimering av den medicinska behandlingen av Parkinsons sjukdom. Bolaget har försäljning av sin egenutvecklade produkt Flexilev i Skandinavien. Flexilev ges med hjälp av dosdispensern MyFID vilket medger en noggrann och individuell titrering vid varje dostillfälle.

För mer information om Sensidose AB, vänligen kontakta: Jack Spira, VD jack.spira@sensidose.se,  +46 (0)7022 50 62 72

www.sensidose.se
www.myfid.se